Ogólne Warunki Dostawcze i Płatności

 1. Zakres obowiązywania
  1. Poniżej przedstawione warunki sprzedaży obowiązują dla umów na dostawę towarów zawartych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
  2. Wszystkie uzgodnienia, które zawierane są pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w odniesieniu do umów kupna, są określone na piśmie w umowie kupna, niniejszych warunkach i potwierdzeniu zlecenia.
 2. Oferta i zawarcie umowy
  1. Oferty Sprzedawcy są niewiążące i niezobowiązujące, chyba że Sprzedający określił je jednoznacznie na piśmie jako zobowiązujące.
  2. Ilustracje, rysunki jak też dokumenty, które należą do niezobowiązującej oferty Sprzedającego pozostają własnością Sprzedającego i są miarodajne jedynie w sposób przybliżony, jeżeli nie zostały one przez niego wyraźnie określone jako zobowiązujące.
 3. Ceny / Warunki płatności 
  1. Ceny Sprzedającego rozumiane są jako ceny bez kosztów transportu, jeżeli z Kupującym nie zostały zawarte inne uzgodnienia w tym względzie. Podatek VAT oraz koszty opakowania są zawarte w cenie.
  2. Jeżeli nie uzgodniono tego inaczej z Kupującym, cena zakupu jest płatna bez potrąceń w ciągu 14 dni po wpływie faktury u Kupującego.
  3. Jeżeli nastąpi zwłoka w płatności ze strony Kupującego, wtedy Sprzedający jest uprawniony, od danego punktu czasowego do żądania zapłaty odsetek w wysokości 5% ponad stosowną bazową stopą procentową Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia wyższego odszkodowania.
  4. Kupujący jest uprawniony do potrąceń, także gdy wysuwane będą reklamacje lub roszczenia wzajemne, tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostaną ustalone prawomocnie, zostały uznane przez Sprzedającego i są bezsporne. Do wykonania prawa zatrzymania Kupujący jest uprawniony tylko, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tej samej umowie zakupu.
 4. Czas dostawy i wykonania świadczenia
  1. Terminy dostawcze lub daty, które nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące, są danymi wyłącznie niezobowiązującymi.
  2. Jeżeli Sprzedający w sposób zawiniony nie może dotrzymać wyraźnie uzgodnionego terminu lub z innego powodu nastąpi opóźnienie, Kupujący musi mu określić stosowny termin dodatkowy poczynając od dnia wpłynięcia pisemnego ustalenia terminu u Sprzedającego lub inny w przypadku terminu określonego w oparciu o kalendarz. Po bezowocnym upłynięciu tego terminu dodatkowego Kupujący jest upoważniony do odstąpienia od umowy.
  3. Sprzedający jest odpowiedzialny zgodnie z przepisami ustawowymi, z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń, jeżeli w przypadku umowy chodzi o transakcję ustaloną lub Kupujący w następstwie zwłoki dostawczej zawinionej przez Sprzedającego jest uprawniony, do powołania się na negatywne skutki dla jego interesów przy wypełnianiu umowy.
  4. Sprzedający zabezpieczy Kupującego przy zwłoce dostawczej zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli zwłoka w dostawie opiera się na zamierzonym lub znacząco niedbałym naruszeniu obowiązków, za które odpowiedzialny jest Sprzedający. Sprzedającego dotyczą zawinienia jego przedstawicieli lub pomocników handlowych. Jeżeli zwłoka w dostawie nie została spowodowana przez zamierzone lub znacząco niedbałe naruszeniu umowy przez Sprzedającego, odpowiedzialność Sprzedającego ograniczona jest do przewidywalnej, w sposób typowy występującej szkody.
  5. Jeżeli zwłoka w dostawie za którą odpowiedzialny jest Sprzedający opiera się na zawinionym naruszeniu zasadniczych obowiązków umownych lub zobowiązania kardynalnego, wtedy Sprzedający odpowiada zgodnie z przepisami ustawowymi; w tym przypadku odpowiedzialność za szkody ograniczona jest do przewidywalnej, występującej w sposób typowy szkody.
  6. Sprzedający jest o każdym czasie uprawniony do dostaw częściowych i świadczeń częściowych., jeżeli można tego wymagać od Kupującego.
 5. Gwarancja i odpowiedzialnosść
  1. Jeżeli w odniesieniu do towaru zaistnieje wada, za którą odpowiedzialny jest Sprzedający, wtedy Sprzedający z wyłączeniem praw Kupującego do odstąpienia od umowy lub do obniżenia ceny, jest zobowiązany do działań naprawczych, chyba że Sprzedający jest uprawniony do odmowy wykonania działań naprawczych na podstawie regulacji ustawowych. Kupujący musi udzielić Sprzedającemu odpowiedniego okresu czasu w celu wykonania działań naprawczych.
  2. Działanie naprawcze może nastąpi zależnie od wyboru Kupującego albo poprzez usunięcie wady lub dostawę nowego towaru. Podczas działań naprawczych obniżka ceny zakupu lub odstąpienie od umowy przez Kupującego są wykluczone. W momencie niepowodzenia drugiej próby, poprawa uznana zostaje za nieudaną. Jeżeli poprawa nie udała się, Kupujący może według życzenia zażądać obniżenia ceny zakupu (pomniejszenie) lub ogłosić odstąpienie od umowy.
  3. Roszczenia odszkodowawcze na poniższych warunkach z powodu wady Kupujący może wysuwać dopiero, gdy działania naprawcze nie powiodły się. Prawo Kupującego do wysuwania dalszych roszczeń odszkodowawczych na poniżej przedstawionych warunkach pozostaje nienaruszone.
  4. Sprzedający odpowiada w sposób nieograniczony zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody dotyczące życia, obrażeń ciała i zdrowia, które opierają się na niedbałym lub zamierzonym naruszeniu obowiązków przez niego, jego prawnych przedstawicieli lub jego pomocników wykonawczych, jak też za szkody, które objęte są odpowiedzialnością według ustawy o odpowiedzialności cywilnej z tytułu wadliwości produktu, jak też za wszystkie szkody, które opierają się na zamierzonym lub znacząco niedbałym naruszeniu umowy czy też podstępie Sprzedającego, jego prawnych przedstawicieli lub jego pomocników wykonawczych. Jeżeli Sprzedający w odniesieniu do towaru lub jego części udzielił gwarancji na właściwości lub trwałość, odpowiada on także w ramach tej gwarancji. Za szkody, które opierają się na braku gwarantowanych właściwości i trwałości, ale nie dotykają bezpośrednio towaru, Sprzedający odpowiada mianowicie tylko wtedy, gdy ryzyko takiej szkody w sposób widoczny objęty jest gwarancją właściwości i trwałości.
  5. Sprzedający odpowiada także za szkody, które spowodowane zostały przez zwykłe niedbalstwo, jeżeli niedbalstwo to dotyczy znacznego naruszenia zobowiązań umownych lub zobowiązania kardynalnego. To samo dotyczy, gdy Kupującemu przysługują roszczenia odszkodowawcze zamiast świadczenia. Jednakże Sprzedający jest odpowiedzialny tylko, jeżeli szkody w typowy sposób są powiązane i przewidywalne w umowie.
  6. Dalsza odpowiedzialność Sprzedawcy bez wzięcia pod uwagę charakteru prawnego wysuniętego roszczenia jest wykluczone; to samo dotyczy w szczególności także deliktowych roszczeń lub roszczeń o zastąpienie nieudanych wysiłków zamiast świadczenia; Odpowiedzialność Sprzedającego zgodnie z § 3 ustęp 3 tej umowy pozostaje w tym względzie nienaruszona. Jeżeli odpowiedzialność Sprzedającego jest wykluczona lub ograniczona, dotyczy to także odpowiedzialności osobistej jego pracowników umysłowych, pracobiorców, współpracowników, przedstawicieli i pomocników wykonawczych.
 6. Zastrzeżenie własności
  1. Dostarczony towar pozostaje własnością Sprzedającego aż do momentu zapłacenia wszystkich, także w przyszłości powstających wierzytelności Sprzedającego.  Przy bieżącej fakturze zastrzeżona własność obowiązuje jako zabezpieczenie wierzytelności saldo. Jeżeli Kupujący przetwarza towar wzgl. zmiesza go z innymi materiałami w sposób nierozerwalny, wtedy obróbka i przetwarzanie odbywa się na zlecenie Sprzedającego, jednakże go nie zobowiązując. Sprzedający staje się współwłaścicielem w ten sposób powstałego towaru, z udziałem stosunku wartości, który dostarczony towar miał w momencie przetworzenia, zmieszania lub połączenia. Towar będzie przechowywany dla Sprzedającego w sposób nieodpłatny.
  2. Kupujący ma obowiązek powiadomić niezwłocznie i na piśmie Sprzedającego o wszystkich działaniach osób trzecich, w szczególności w razie czynności zajęć komorniczych jak też innych utrudnień w stosunku do jego własności. Kupujący ma obowiązek wyrównać Sprzedającemu wszystkie szkody i koszty, które powstaną z powodu naruszenia zobowiązania oraz poprzez konieczne kroki zapobiegawcze przeprowadzane wobec działań osób trzecich.
  3. Jeżeli Kupujący zachowuje się sprzecznie z umową, w szczególności, jeżeli Kupujący nie spełnia swojego obowiązku płatności mimo upomnienia Sprzedającego, wtedy Sprzedający może po uprzednim ustaleniu odpowiedniego terminu odstąpić od umowy i zażądać wydania będących jeszcze jego własnością towarów. Przy odbieraniu towaru przez Sprzedającego miejsce ma odstąpienie od umowy. Powstałe z tego tytułu koszty transportowe ponosi Kupujący. Przy zajęciu towaru przez Sprzedającego miejsce ma zawsze odstąpienie od umowy. Sprzedający po zwrotnym otrzymaniu towaru jest uprawniony do jego użytkowania. Zyski z tego użytkowania rozliczyć należy na korzyść zobowiązań Sprzedającego po potrąceniu stosownych kosztów użytkowania
 7. Postanowienia końcowe, zastosowane prawo
  1. Relacje między stronami umowy regulowane są wyłącznie według prawa obowiązującego w Niemczech. Zastosowanie jednolitej ustawy o międzynarodowym zakupie ruchomości jak też ustawy o zawieraniu międzynarodowych umów zakupu ruchomości jest wykluczone.