Ogólne Warunki Handlowe

I.                   Zakres

 1. Poniższe warunki sprzedaży mają zastosowanie do umowy na dostawę towarów zawartej między sprzedającym a kupującym.
 2. Wszystkie uzgodnienia zawarte między sprzedającym a kupującym w związku z umowami kupna są określone na piśmie w umowie kupna, niniejszych warunkach i potwierdzeniu zamówienia sprzedającego.

II.                Oferta i zawarcie umowy

 1. Oferty sprzedającego mogą ulec zmianie i są niewiążące, chyba że sprzedający wyraźnie określił je na piśmie jako wiążące.
 2. Ilustracje, rysunki i inne dokumenty, które są częścią niewiążących ofert sprzedającego, pozostają jego własnością i mają jedynie przybliżony charakter, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące.

III.              Ceny / warunki płatności

 1. Obowiązują ceny sprzedającego bez kosztów transportu, chyba że uzgodniono inaczej z kupującym. VAT i koszty opakowania są wliczone w cenę.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z kupującym, cena zakupu jest płatna bez potrąceń w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez kupującego.
 3. Jeżeli kupujący zalega z płatnością, sprzedający ma prawo zażądać odsetek w wysokości 5% powyżej odpowiedniej podstawowej stopy procentowej Europejskiego Banku Centralnego (EBC) od odpowiedniego momentu. Dowód wyższej szkody przez sprzedającego pozostaje zastrzeżony.
 4. Kupujący jest uprawniony do potrącenia, nawet w przypadku reklamacji wad lub roszczeń wzajemnych, tylko wtedy, gdy roszczenia wzajemne zostały prawnie stwierdzone, zostały uznane przez sprzedającego lub są bezsporne. Kupujący jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne opiera się na tej samej umowie kupna-sprzedaży.

IV.             Czas dostawy i realizacji

 1. Terminy dostaw lub terminy, które nie zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące, są wyłącznie informacjami niewiążącymi.
 2. Jeżeli sprzedawca w sposób zawiniony nie jest w stanie dotrzymać wyraźnie uzgodnionego terminu lub spóźnia się z dostawą z innych powodów, kupujący musi wyznaczyć mu rozsądny dodatkowy termin – począwszy od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia o zwłoce przez sprzedającego lub w przypadku określonego terminu kalendarzowego. Po upływie i niedotrzymaniu dodatkowego terminu kupujący ma prawo odstąpić od umowy.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi, z następującymi ograniczeniami: jeżeli umowa jest transakcją ustaloną lub kupujący jest uprawniony do żądania, że jego interes w wykonaniu umowy ustał w wyniku opóźnienia w dostawie, za które odpowiada sprzedający.
 4. Sprzedający odpowiada wobec kupującego w przypadku opóźnienia w dostawie zgodnie z przepisami ustawowymi, jeżeli opóźnienie w dostawie wynika z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków, za które odpowiedzialny jest sprzedawca. Wina jego przedstawicieli lub zastępców należy przypisać sprzedającemu. Jeżeli opóźnienie w dostawie nie wynika z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia umowy, za które odpowiedzialny jest sprzedawca, odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 5. Jeżeli zwłoka w dostawie, za którą odpowiada sprzedawca, wynika z zawinionego naruszenia istotnego zobowiązania umownego lub obowiązku kardynalnego, sprzedawca ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi; w takim przypadku odpowiedzialność odszkodowawcza jest ograniczona do przewidywalnej, typowo występującej szkody.
 6. Sprzedający jest uprawniony do dokonywania częściowych dostaw i częściowych usług w dowolnym momencie, o ile jest to uzasadnione dla kupującego.

V.                Poufność i zastrzeżenie praw własności

 1. Kupujący zobowiązuje się do traktowania dostarczonych przez sprzedającego prototypów, próbek, dokumentów technicznych, takich jak rysunki, prezentacje i opisy techniczne w sposób poufny i nieudostępniania ich osobom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody.
 2. Sprzedający zastrzega sobie wszelkie prawa dotyczące dostarczonych dokumentów, w szczególności do udzielenia patentu lub rejestracji jako wzór użytkowy.

VI.             Gwarancja i odpowiedzialność

 1. W przypadku wady towaru, za którą sprzedawca jest odpowiedzialny, sprzedawca jest zobowiązany do odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny zakupu, z wyłączeniem praw kupującego, chyba że sprzedawca jest uprawniony do odmowy późniejszego wykonania ze względu na ustawowe regulamin jest. Kupujący musi wyznaczyć sprzedającemu rozsądny termin na dodatkowe wykonanie.
 2. Późniejsze wykonanie może nastąpić według uznania kupującego poprzez usunięcie wady lub dostarczenie nowego towaru. Podczas późniejszej realizacji wykluczone jest obniżenie ceny zakupu lub odstąpienie od umowy przez kupującego. Uznaje się, że sprostowanie nie powiodło się po drugiej nieudanej próbie. Jeśli dodatkowe świadczenie nie powiodło się, kupujący może zażądać obniżenia ceny kupna (obniżki) lub odstąpić od umowy kupna-sprzedaży.
 3. Kupujący może dochodzić roszczeń odszkodowawczych na następujących warunkach: z powodu wady, tylko wtedy, gdy wykonanie uzupełniające nie powiodło się. Prawo kupującego do dochodzenia dalszych roszczeń odszkodowawczych na poniższych warunkach pozostaje nienaruszone.
 4. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawowymi za szkody na życiu, ciele i zdrowiu wynikające z niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez niego, jego przedstawicieli ustawowych lub pomocników, jak również za szkody objęte odpowiedzialności zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, jak również za wszelkie szkody wynikające z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia umowy, jak również oszustwa ze strony sprzedawcy, jego przedstawicieli prawnych lub pomocników. O ile sprzedawca udzielił gwarancji jakości i/lub trwałości w odniesieniu do towarów lub ich części, ponosi on również odpowiedzialność w ramach tej gwarancji. Sprzedawca odpowiada jednak tylko za szkody, które polegają na braku gwarantowanej jakości lub trwałości, ale nie występują bezpośrednio na towarze, jeżeli ryzyko takiej szkody jest wyraźnie objęte gwarancją jakości i trwałości.
 5. Sprzedający odpowiada również za szkody spowodowane zwykłym zaniedbaniem, o ile zaniedbanie to dotyczy naruszenia istotnych zobowiązań umownych lub obowiązku kardynalnego. To samo dotyczy sytuacji, gdy kupującemu zamiast świadczenia przysługują roszczenia odszkodowawcze. Sprzedawca ponosi jednak odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda jest typowo związana z umową i jest możliwa do przewidzenia.
 6. Wszelka dalsza odpowiedzialność sprzedającego jest wykluczona, niezależnie od charakteru prawnego dochodzonego roszczenia; dotyczy to także w szczególności roszczeń z tytułu czynu niedozwolonego lub roszczeń o zwrot daremnych nakładów zamiast świadczenia; nie ma to wpływu na odpowiedzialność sprzedającego zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszej umowy. O ile odpowiedzialność sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności jego pracowników, robotników, pracowników, przedstawicieli i pomocników.

 

VII.           zachowanie tytułu

 1. Własność dostarczonego przedmiotu jest zastrzeżona do czasu otrzymania wszystkich płatności z tytułu umowy. Jeżeli kupujący nie wywiąże się ze swoich zobowiązań umownych, zwłaszcza w przypadku zwłoki w płatności, ma prawo odebrać dostarczony przedmiot; kupujący jest zobowiązany do wydania rzeczy. Żądanie zwrotu nie stanowi odstąpienia od umowy, chyba że zostało to wyraźnie oświadczone na piśmie.
 2. Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia sprzedającego w przypadku zajęcia lub innej ingerencji osób trzecich, aby sprzedający mógł skorzystać ze swoich praw do przedmiotu.
 3. Jeżeli kupujący przetwarza towary lub nierozłącznie miesza je lub miesza z innymi towarami, przetwarzanie odbywa się w imieniu i na rzecz sprzedającego.
 4. Sprzedający staje się współwłaścicielem tak uzyskanego towaru proporcjonalnie do wartości, jaką miał dostarczony towar w momencie przetworzenia, zmieszania lub wymieszania.
 5. Sprzedający zobowiązuje się zwolnić przysługujące mu zabezpieczenia na żądanie kupującego, jeżeli ich wartość przekracza wierzytelności podlegające zabezpieczeniu o więcej niż 20 procent.

VIII.        końcowe , Obowiązujące prawo

Stosunki między stronami umowy podlegają wyłącznie prawu obowiązującemu w Republice Federalnej Niemiec. Wyłącza się stosowanie jednolitego prawa o międzynarodowym nabyciu ruchomości oraz prawa o zawieraniu międzynarodowych umów sprzedaży ruchomości.

 

IX.              Wypełnienie i jurysdykcja

Jeżeli kupujący jest przedsiębiorcą lub osobą prawną prawa publicznego lub specjalnym funduszem prawa publicznego, wyłącznym miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów wynikających bezpośrednio lub pośrednio ze stosunku umownego jest siedziba sprzedającego. Wszelkie zobowiązania wynikające z zachowania umownego należy wykonywać w siedzibie sprzedającego.