Informacje dotyczące ochrony danych

W TRANSpofix bardzo poważnie traktujemy ochronę danych osobowych. Chcemy, aby Państwo czuli się bezpiecznie na naszej stronie internetowej. Korzystanie z witryny internetowej TRANSpofix GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych.

Czujemy się szczególnie zobowiązani do zachowania poufności Państwa danych osobowych i dlatego pracujemy ściśle według wymogów prawnych. Gromadzenie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności lub z uwagi na aspekty umowne. Przy tej okazji chcielibyśmy zwrócić uwagę na ogólne niebezpieczeństwa związane z korzystaniem z Internetu, na które nie mamy wpływu. Zwłaszcza dane dotyczące poczty elektronicznej nie są bezpieczne bez dodatkowych zabezpieczeń i w pewnych okolicznościach mogą zostać pobrane przez osoby trzecie.
Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich jest niemożliwa.

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych UE jest:

TRANSpofix GmbH
Industriepark Erasbach B1
92334 Berching
Niemcy

Tel: 0049 08462 94 25 0
Faks: 0049 08462 94 25 10

E-Mail: info@transpofix.de

1. Definicje

Allgemeine Hinweise

Poniższe wskazówki informuja , co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika.
Informacje na temat ochrony danych znajdują się w poniższym tekscie

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych firmy TRANSpofix GmbH opierają się na pojęciach stosowanych przez dyrektywę europejską i ustawę o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie przyjmujące ogólne rozporządzenie o ochronie danych (DS-GVO)

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej.

Dane osobowe które nam Państwo powierzają. Mogą to być na przykład dane, które przesyłacie Państwo do nas w formie poczty elektronicznej. Gromadzone dane osobowe – takie jak nazwisko, adres lub adres E-mail – dane te są gromadzone dobrowolnie lub w związku z realizacją umowy lub w celu realizacji działań przedumownych. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody. Należy pamiętać, że w Internecie dane nie zawsze są przesyłane w sposób bezpieczny. Szczególnie w ruchu poczty elektronicznej nie można zagwarantować ochrony podczas wymiany danych.
Inne dane są zbierane automatycznie lub za Państwa zgodą przez nasze systemy informatyczne podczas Państwa wizyty na stronie internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. adres IP, przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na tę stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre z tych danych są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy zachowań użytkowników.

Przekazywanie danych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim w celach innych niż wymienione poniżej. Przekazujemy Państwa dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy:
– wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a DSGVO
– ujawnienie danych jest konieczne do dochodzenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. DSGVO i nie ma podstaw do przypuszczenia, że mają Państwo nadrzędny interes zasługujący na ochronę w zakresie nieujawniania Państwa danych.
– w przypadku, gdy istnieje prawny obowiązek ujawnienia zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. c DSGVO-.
– jest to prawnie dopuszczalne i konieczne do przetwarzania stosunków umownych z Państwem zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b DSGVO.

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych
Ta strona internetowa wykorzystuje szyfrowanie SSL ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania, które wysyłacie Państwo do nas jako operatora strony. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli szyfrowanie SSL jest aktywne, dane, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do Państwa danych?

Prawo do informacji o danych osobowych dotyczących użytkownika. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami w celu uzyskania informacji.
Jeżeli zwrócą się Państwo z prośbą o informacje, które nie mają formy pisemnej i których nie można zweryfikować z całą pewnością, muszą Państwo liczyć się z tym, że będziemy sprawdzać czy Państwa dane są autentyczne.
Prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych przysługuje na mocy prawa.
Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych zgodnie z przepisami prawa. W szczególności, jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na podstawie naszego wyważenia interesów, powinni Państwo oczekiwać, że dokładnie to rozważymy. Dokładnie wyważyliśmy nasze interesy. Prosimy zatem o uważne przeczytanie art. 21 DSGVO, ponieważ również w tej kwestii mogą zostać zadane pytania dotyczące „szczególnej sytuacji” określonej w art. 21 ust. 1 DSGVO.
Prawo do przenoszenia danych. Również w tym przypadku jest to przyznawane wyłącznie w ramach wymogów prawnych.

Usuwanie danych

Z reguły usuwamy dane osobowe, gdy nie ma potrzeby ich dalszego przechowywania. Wymóg ten może istnieć w szczególności wtedy, gdy dane te są nadal potrzebne do realizacji usług wynikających z umowy, do sprawdzenia i przyznania lub odrzucenia roszczeń z tytułu rękojmi i ewentualnie gwarancji. W przypadku ustawowych obowiązków przechowywania danych, usunięcie danych zostanie rozważone dopiero po wygaśnięciu odpowiedniego obowiązku przechowywania.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego
Mają Państwo prawo złożyć skargę na przetwarzanie przez nas danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych.
W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas.
Adres E-mai l: datenschutz@transpofix.de

Narzędzia analityczne i narzędzia stron trzecich

Państwa zachowanie podczas korzystania ze strony internetowe może być analizowane statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.
Szczegółowe informacje na temat programów analitycznych można znaleźć w następujących dokumentach
informacje o ochronie danych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hostera). Dane osobowe zebrane na tej stronie są przechowywane na serwerach hostingodawcy w Niemczech. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, dane meta i komunikacyjne, dane dotyczące umów, dane kontaktowe,
nazwy, wejścia na stronę i inne dane generowane przez stronę internetową.

Hoster jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszej oferty online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).
Nasz hostingodawca będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do wypełnienia swoich zobowiązań usługowych i będzie postępował zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych.

Używamy następującego hostera:

netcup GmbH
Daimlerstrasse 25
D-76185 Karlsruhe

3. Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Okres przechowywania

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pastwo wyrażą sprzeciw wobec przetwarzania danych. W przypadku złożenia uzasadnionego wniosku o usunięcie danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania danych osobowych (np. okresy przechowywania zgodnie z prawem podatkowym lub handlowym); w tym ostatnim przypadku dane zostaną usunięte, gdy te powody przestaną obowiązywać.

Wskazówka dotycząca przekazywania danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy między innymi z narzędzi (np. portali internetowych itp…) firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle prawa o ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do tych krajów trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z tym w UE.

4. Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Cookies

Nasza strona używa tzw. plików „cookies”. Cookies to niewielkie pliki tekstowe, które nie powodują żadnych szkód w urządzeniu końcowym użytkownika. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (pliki cookie sesji) lub trwale (stałe pliki cookie) na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki cookie są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty na stronie. Trwałe pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu ich samodzielnego usunięcia lub do momentu automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach pliki cookie firm trzecich mogą być również zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym, gdy wchodzą Państwo na naszą stronę (pliki cookie firm trzecich). Umożliwiają one nam lub Państwu korzystanie z określonych usług firm zewnętrznych (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby bez nich (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Inne pliki cookie są wykorzystywane do oceny zachowań użytkowników lub do wyświetlania reklam.

Pliki cookie, które są niezbędne do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej (niezbędne pliki cookie) lub do zapewnienia określonych funkcji pożądanych przez użytkownika (funkcjonalne pliki cookie) lub do optymalizacji strony internetowej, są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, chyba że podano inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano zgody na zapisywanie plików cookie, zapisywanie tych plików odbywa się wyłącznie na podstawie tej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO); zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli dezaktywują Państwo pliki cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane przez firmy trzecie lub do celów analitycznych, poinformujemy Państwa o tym oddzielnie w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych i w razie potrzeby poprosimy o zgodę.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i zapisuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

– typ przeglądarki i wersja przeglądarki
– Zastosowany system operacyjny
– URL odsyłającego
– Nazwa hosta komputera dostępowego
– Czas żądania serwera
– Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej.

Zapytanie drogą elektroniczną, telefoniczną lub faksem

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie wraz z wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 (1) lit. b DSGVO, jeżeli Państwa żądanie jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do realizacji środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO).

5. Media społecznościowe

YouTube z lepszą ochroną danych

Na tej stronie osadzane są filmy z YouTube. Operatorem tych stron jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o osobach odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem przez nie filmu. Przekazywanie danych partnerom YouTube nie jest jednak koniecznie wykluczone przez rozszerzony tryb ochrony danych. W ten sposób, niezależnie od tego, czy użytkownik ogląda film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google DoubleClick.

Z chwilą rozpoczęcia odtwarzania filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowań związanych z surfowaniem bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub stosować porównywalne technologie rozpoznawania (np. fingerprinting urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane m.in. do zbierania statystyk wideo, ulepszania doświadczenia użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa. W razie potrzeby, po rozpoczęciu filmu na YouTube mogą zostać uruchomione dalsze procesy przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. W zakresie, w jakim odpowiednie
Zażądano zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A DSGVO; zgodę można w każdej chwili odwołać.
Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w polityce prywatności na stronie:

www.google-policies.com

Instagram Plugin

Funkcje serwisu Instagram są zintegrowane na tej stronie. Funkcje te są zintegrowane przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.
Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie na Instagramie, może połączyć zawartość tej strony internetowej ze swoim profilem na Instagramie, klikając przycisk Instagram. Dzięki temu Instagram może powiązać Twoją wizytę na tej stronie z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako oferent stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych.
wiedzy na temat treści przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez Instagram.

Przechowywanie i analiza danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapewnieniu jak największej widoczności w mediach społecznościowych. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

O ile na naszej stronie internetowej za pomocą opisanego tutaj narzędzia zbierane są dane osobowe i przekazywane do Facebooka lub Instagrama, to my i Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za to przetwarzanie danych (art. 26 DSGVO). Wspólna odpowiedzialność ogranicza się wyłącznie do gromadzenia danych i przekazywania ich Facebookowi lub Instagramowi. Przetwarzanie danych przez Facebook lub Instagram, które odbywa się po przekazaniu danych, nie wchodzi w zakres wspólnej odpowiedzialności. Nasze wspólne zobowiązania zostały określone w umowie o wspólnym przetwarzaniu danych. Tekst umowy można znaleźć na stronie:
https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Zgodnie z tą umową jesteśmy odpowiedzialni za przekazanie informacji dotyczących ochrony danych podczas korzystania z narzędzia na Facebooku lub Instagramie oraz za bezpieczne pod względem ochrony danych wdrożenie tego narzędzia na naszej stronie internetowej. Facebook jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo danych w produktach Facebook i Instagram. Użytkownik może dochodzić praw osób, których dane dotyczą (np. żądania informacji) w odniesieniu do danych przetwarzanych przez Facebook lub Instagram bezpośrednio z Facebookiem. W przypadku dochodzenia przez Państwa u nas praw osób, których dane dotyczą, jesteśmy zobowiązani do przekazania ich do Facebooka. Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.

Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum,
https://help.instagram.com/519522125107875 und https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Instagram:
https://instagram.com/about/legal/privacy/

Mapy Google

Mapy Google
Ta strona korzysta z usługi mapowej Google Maps. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby korzystać z funkcji Map Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są z reguły przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na tę transmisję danych. Jeśli Mapy Google są aktywne, Google może używać Google Web Fonts w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołujesz Mapy Google, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
Mapy Google są wykorzystywane w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online i ułatwienia odnalezienia miejsc, które wskazujemy na stronie internetowej. Stanowi to
uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. O ile zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji UE.

Szczegóły można znaleźć tutaj:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ i
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

6. Zmiany w niniejszej polityce prywatności

W celu zapewnienia, że nasze informacje dotyczące ochrony danych osobowych są zawsze zgodne z aktualnymi wymogami prawnymi, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie.